Wijzing van de Arbowet per 1 juli 2017

Waarom deze wijziging?

Duurzame inzetbaarheid wordt van steeds groter belang o.a. door vergrijzing en ontgroening van het personeelsbestand, door veranderingen in de arbeidsmarkt. Gezonde, vitale en gemotiveerde werknemers houden bedrijven gezond en zorgen daarmee voor continuïteit en economische groei. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij werkgevers en werknemers.  En dat blijft ook zo bij de wijziging van de Arbowet. Maar om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de bedrijfsgezondheidszorg - als onderdeel van duurzame inzetbaarheid - en de preventie op het werk te vergroten worden in de arbeidsomstandigheden een aantal concrete randvoorwaarden getroffen. Die moeten zorgen voor een verduidelijking van de rol van de bedrijfsarts, betreffen de introductie van een basiscontract met de arbodienst en verstevigen de positie van de preventiemedewerker.

Wat zal er wijzigen?


Basiscontract

U dient als werkgever een basiscontract met uw arbodienst af te sluiten. Vanuit de overweging dat het basiscontract de werknemers beschermt, de werkgevers houvast biedt en helderheid geeft aan alle betrokken partijen (art. 14.4).
Hierin dienen de huidige en nieuwe wettelijke taken - zie hieronder - te worden opgenomen. Als ook de wijze van uitvoering. Voor aanpassing aan de nieuwe eisen geldt voor lopende contracten een termijn van 1 jaar, dus tot 1 juli 2018.

Ons advies

Pas uw contract met uw arbodienstverlener op tijd aan, met daarin de huidige en de nieuwe wettelijke taken. En geef daarin o.a. ook ruimte aan de verstevigde, preventieve positie van de bedrijfsarts (art. 14.5).


Preventief spreekuur

Werknemers krijgen het recht om de bedrijfsarts te raadplegen nog voordat ze ziek worden: het zgn. ‘open spreekuur’ art 14.3.e)

Ons advies

Neem in uw contract op de wijze waarop in uw organisatie uw werknemer de bedrijfsarts zonder uw medeweten kan consulteren voor gezondheidskundige vragen.


Recht van de bedrijfsarts op werkplekbezoek

De bedrijfsarts moet toegang krijgen tot elke werkplek in de organisatie (art. 14.3.f).

Ons advies

Zorg ervoor dat in uw organisatie de bedrijfsarts de gelegenheid krijgt elke werkplek te bezoeken. En neem dit recht op in uw contract.


Recht op second opinion

Werknemers krijgen het recht op een second opinion bij het raadplegen van een andere bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding, PAGO/PMO en gezondheidskundige consultatie (art. 14.3.g).

Ons advies

Neem dit recht op in uw contract en geef in een protocol aan hoe uw werknemer daarvan gebruik kan maken. Op dit moment is er nog onduidelijkheid over hoe de Second Opinion praktisch uitgevoerd moet worden. Deze wijziging zal waarschijnlijk later in werking treden.


Beroepsziekten melden

De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden. Niet melden is in de nieuwe Arbowet een overtreding (art. 9).

Ons advies

Het is belangrijk dat u in uw contract opneemt dat de bedrijfsarts beroepsziekten opspoort, onderkent en meldt. Maar ook dat hij deze kennis in overleg met u, uw preventiemedewerker en OR omzet naar preventieve maatregelen.


Klachtenregeling

Elke bedrijfsarts – dus ook de zelfstandige – is verplicht een klachtenprocedure te hebben (art. 14.3).


Rolverandering bedrijfsarts

De rol van de bedrijfsarts verandert van ‘geven van bijstand’ naar ‘adviseren’ (art. 14.1). Werkgever blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Werkgever en werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de implementatie van de adviezen.

Ons advies

Het is belangrijk dat u in het contract duidelijk maakt dat de bedrijfsarts de status heeft van adviseur, waarbij u als werkgever de wettelijke verplichtingen behoudt, denk bijv. aan het voeren van voortgangsgesprekken, het opstellen van een Plan van Aanpak.


Preventief advies bedrijfsarts

De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen inzake het arbobeleid (art. 14.2).

Ons advies

Het is belangrijk dat u in het contract duidelijk maakt dat de bedrijfsarts de status heeft van adviseur, waarbij u als werkgever de wettelijke verplichtingen behoudt, denk bijv. aan het voeren van voortgangsgesprekken, het opstellen van een Plan van Aanpak.


Instemmingsrecht OR bij aanstelling preventiemedewerker

De preventiemedewerker krijgt een bredere rol in de organisatie. Derhalve dient de OR het eens te zijn met de keuze en positionering in de organisatie van de preventiemedewerker (art. 13.1).

Ons advies

De preventiemedewerker speelt een centrale rol, en daarom is het belangrijk dat de OR vertrouwen heeft in de persoon en positie van de preventiemedewerker.


Samenwerking preventiemedewerker met arbodienst

Wettelijk is vastgelegd dat de preventiemedewerker, de OR, werkgever en alle arbodienstverleners samenwerken (art. 13.7.b en art. 14.2.i).

Ons advies

Zorg ervoor dat u in de praktijk de samenwerking (periodieke afstemming en overleg) organiseert.


Toezicht en handhaving

De inspectie SZW kan arbodienst/bedrijfsarts en de werkgever beboeten voor het niet naleven van een aantal nieuwe regels: o.a. ontbreken van een basiscontract, niet mogelijk maken van een Second Opinion, niet samen werken met of adviseren aan preventiemedewerker/OR en niet melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts (art. 14.4, art, 27.5, art. 27.6, art.33).

Ons advies

Controleer of u de verplichte aanpassingen praktisch en op papier hebt geregeld.


 

 

Hebt u nog vragen?
U kunt daarvoor contact opnemen met Yvonne Aaltink, Consulent Inzetbaarheid, 0523-272926 of 06-82689821.