Het Preventief Medisch Onderzoek, vragen en antwoorden voor medewerkers

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek?

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een instrument om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers te beschermen en te bevorderen. PMO is bedoeld voor individuele werkende mensen. Daarnaast kan uw organisatie een beeld krijgen van de gezondheid en inzetbaarheid van groepen medewerkers, bijvoorbeeld een functiegroep of afdelingsrapportage.

Wat hebt u als medewerker aan een PMO?

Een goed uitgevoerd PMO kan u helpen zo gezond mogelijk en goed inzetbaar te blijven. Eventuele problemen die te maken hebben met uw werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. U krijgt persoonlijk advies over uw werk, gezondheid en leefgewoonten.

De Arbowet (artikel 18) verplicht uw werkgever om een PMO aan u aan te bieden. De kosten van het uitvoeren van een PMO zijn voor rekening van uw werkgever. In sommige gevallen betaalt de zorgverzekeraar mee. De ondernemingsraad kan de werkgever wijzen op de verplichting een PMO aan te bieden (volgens art. 18 van de Arbowet). Ook individuele medewerkers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de werkgever of vertrouwenspersoon van de organisatie neerleggen. Herhaald meedoen aan een PMO biedt u meer zekerheid voor een goede gezondheidsbescherming van uzelf in de komende jaren.

Is uw deelname aan PMO verplicht?

U bent als medewerker niet wettelijk verplicht tot deelname aan een PMO. Alleen voor bepaalde functies geldt een verplicht medisch onderzoek. Ook kan er een verplichting bestaan op grond van de CAO voor uw branche of sector.

Kan een PMO gevolgen hebben voor mijn rechtspositie?

Een PMO heeft geen gevolgen voor uw rechtspositie. Dat kan wel het geval zijn wanneer ook verplichte periodieke keuringen onderdeel uitmaken van het PMO.

Wie bepaalt de inhoud van het PMO?

Na de wensen van uw organisatie (management en medewerkersvertegenwoordiging) in kaart te hebben gebracht, adviseert uw bedrijfsarts u bij het maken van een voorstel voor de inhoud van het PMO.

Wie voert een PMO uit?

Binnen Vechtstad Consultancy spelen de bedrijfsarts en de doktersassistente een centrale rol. Afhankelijk van de inhoud van het PMO sluiten zich andere deskundigen hierbij aan. Bijvoorbeeld de leefstijladviseur of ergonoom.

Wat kan ik als medewerker verwachten bij deelname aan een PMO?

Vechtstad consultancy werkt hierin samen met uw organisatie.

Na interne aankondiging wordt u door Vechtstad Consultancy schriftelijk uitgenodigd deel te nemen en krijgt voorlichting over doel en inhoud van het PMO. Bij deelname ontvangt u een schriftelijke of digitale vragenlijst over uw werk en gezondheid. Om uw privacygegevens te waarborgen, stuurt u de ingevulde vragenlijst rechtstreeks naar Vechtstad Consultancy, dan wel neemt u deze in overleg met ons naar de geplande keuringsdag. Tijdens de keuring ondergaat u een aantal onderzoeken. Lichamelijk onderzoek en eventueel laboratoriumonderzoek kan onderdeel uitmaken van een PMO. Uw bedrijfsarts bespreekt de resultaten met u en geeft u persoonlijke adviezen. U ontvangt hiervan een schriftelijke rapportage.

Hoe vaak wordt een PMO uitgevoerd?

Hiervoor is geen standaardtermijn. Afhankelijk van de risicofactoren in uw werk adviseert de bedrijfsarts hierover. Gaat het om een grotere kans op ernstigere gezondheidsproblemen dan is de periode tussen PMO’s korter.

Wat wordt er gedaan met de informatie over uw gezondheid?

Al uw individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Het PMO moet bovendien voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet bepaalt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn verzameld en regelt onder andere de wijze van opslag en de bewaringstermijnen. Het feit dat uw werkgever betaalt, geeft hem/haar niet het recht om inzage te hebben in uw medische gegevens.

(bron: NVAB, KMKA 2013)