Het Preventief Medisch Onderzoek, vragen en antwoorden voor werkgevers

Wat is Preventief Medisch Onderzoek?

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een instrument om de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers in uw organisatie te beschermen en te bevorderen. Het PMO is bedoeld voor individuele werkende mensen. Daarnaast kunt u voor uw organisatie een beeld krijgen van de gezondheid en inzetbaarheid van groepen medewerkers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging). Vechtstad Consultancy levert u daarvoor een functiegroep of afdelingsrapportage aan.

Wat heb ik als werkgever aan een PMO?

Een goed uitgevoerd PMO leidt tot gezondere medewerkers die goed inzetbaar blijven. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. Individuele medewerkers kunnen advies krijgen omtrent hun wijze van werken en leefgewoonten. De bedrijfsarts kan uw organisatie ook advies geven om maatregelen te nemen om de gezondheid van groepen medewerkers beter te beschermen. Het PMO kan zo tot kostenbesparingen leiden. De Arbowet (artikel 18) verplicht werkgevers om PMO aan hun medewerkers aan te bieden: “De werkgever stelt de medewerker periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.” De kosten van het uitvoeren van een PMO zijn voor uw rekening als werkgever, maar de opbrengsten ook. In sommige gevallen is cofinanciering door de zorgverzekeraar mogelijk. De ondernemingsraad kan u wijzen op uw verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele medewerkers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij u neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon van uw organisatie. Herhaald aanbieden van een PMO aan uw medewerkers biedt meer zekerheid voor een goede gezondheidsbescherming van uw medewerkers in de komende jaren en geeft u handvatten voor gezondheidsmanagement in uw organisatie.

Wat is de relatie tussen de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en PMO?

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid is de RI&E, als inventarisatie en evaluatie van de risico’s die de arbeid voor de medewerkers met zich mee brengt, voor u als werkgever een hulpmiddel. Zowel RI&E als PMO maken onderdeel uit van uw gezondheidsmanagement. Aandachtspunten vanuit uw RI&E kunt u in overleg met uw bedrijfsarts gebruiken voor de invulling van het PMO. RI&E en PMO zijn beiden van belang voor de zorg voor arbeid en gezondheid in uw organisatie.

Wat kost een PMO?

De prijs van een PMO hangt af van de inhoud van het onderzoek en van de uitgebreidheid van de afdelings- of groepsrapportage.

Is deelname van medewerkers aan het PMO verplicht?

Uw medewerkers zijn niet wettelijk verplicht tot deelname aan het PMO. Er kan wel een verplichting bestaan op grond van een wet of de CAO voor uw branche of sector.

Kan een PMO gevolgen hebben voor de rechtspositie van medewerkers?

Een ‘gewoon’ (niet verplicht) PMO kan geen gevolgen hebben voor de rechtspositie van een medewerker. Dat kan wel het geval zijn wanneer sprake is van verplichte periodieke keuringen.

Wie bepaalt de inhoud van het PMO?

Na de wensen van uw organisatie (management en medewerkersvertegenwoordiging) in kaart te hebben gebracht, adviseert uw bedrijfsarts u bij het maken van een voorstel voor de inhoud van het PMO.

Wie voert een PMO uit?

Binnen Vechtstad Consultancy spelen de bedrijfsarts en de doktersassistente een centrale rol. Afhankelijk van de inhoud van het PMO sluiten zich andere deskundigen hierbij aan. Bijvoorbeeld de leefstijladviseur of ergonoom.

Hoe wordt een PMO uitgevoerd?

Het PMO is een reeks van activiteiten/ onderzoeken die door de bedrijfsarts en de doktersassistente, waar nodig aangevuld met andere deskundigheid, gezamenlijk worden uitgevoerd. Vechtstad Consultancy hanteert voor de uitvoering van PMO de Leidraad PMO van de NVAB. Het PMO is maatwerk en dat bespreken wij graag met u om te komen tot een goede uitvoering.

Wat kan een medewerker verwachten bij deelname aan een PO?

Vechtstad Consultancy werkt hierin samen met uw organisatie. Na interne aankondiging door de werkgever over doel en inhoud van het PMO worden uw medewerkers door Vechtstad Consultancy schriftelijk uitgenodigd deel te nemen. Bij deelname ontvangt elke medewerker een schriftelijke of digitale vragenlijst over zijn werk en gezondheid. Om de privacygegevens van de individuele medewerker te waarborgen, stuurt deze de ingevulde vragenlijst rechtstreeks naar Vechtstad Consultancy dan wel neemt u deze in overleg met ons mee naar de geplande keuringsdag. Tijdens de keuring ondergaan uw medewerkers een aantal onderzoeken. Lichamelijk onderzoek en eventueel laboratoriumonderzoek kan onderdeel uitmaken van een PMO. Uw bedrijfsarts bespreekt de resultaten met de individuele medewerker en geeft hen persoonlijke adviezen. Uw medewerker ontvangt een schriftelijke rapportage en u na afloop een functiegroep- of afdelingsrapportage.

Hoe vaak wordt een PMO uitgevoerd?

Hiervoor is geen standaardtermijn te geven. Afhankelijk van de risicofactoren in het werk en de medewerkerspopulatie in uw bedrijf zal de bedrijfsarts u hierover adviseren. Gaat het om een grotere kans op ernstigere gezondheidsproblemen dan is de periode tussen PMO’s korter.

Wat wordt er gedaan met de informatie over de gezondheid van onze medewerkers?

Individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Het PMO moet bovendien voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet bepaalt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn verzameld, en regelt onder andere de wijze van opslag en de bewaringstermijnen. Het feit dat u als werkgever betaalt, geeft u niet het recht om inzage te hebben in de medische dossiers van uw medewerkers.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat het PMO van goede kwaliteit is?

Vechtstad Consultancy vindt zorgvuldige uitvoering van het PMO van groot belang, voor u en uw mensen.
U kunt zeker zijn van goede kwaliteit, want Vechtstad Consultancy:

  • Werkt volgens de Leidraad PMO van de NVAB;
  • Baseert haar adviezen op bewijs uit de medische literatuur;
  • Houdt rekening met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de verhouding tussen arts en cliënt. Deze relatie komt (ook bij het PMO) tot stand op basis van vrijwilligheid.
  • Houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet bepaalt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn verzameld en regelt onderandere de wijze van opslag en de bewaringstermijnen;
  • Is NEN-EN-ISO 9001-2008 en Arbo gecertificeerd;
  • Werkt uitsluitend met bedrijfsartsen (in tegenstelling tot arboartsen) en met deskundige professionals.
  • Beschikt over tal van referenties die onze werkwijze naar tevredenheid hebben ervaren.

 (bron: NVAB, KMKA 2013)